เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน


   นายธีรลักษ์ แสงสนิท
   ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้

   ประวัติการศึกษา
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   • ปริญญาโท M.Sc.(Business Administration), Strayer College, U.S.A.
   • ปริญญาโท M.Sc.(Engineering Management), The George Washington University, U.S.A.
   ประวัติการทำงาน
   • 28 มี.ค. 65 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
   • 2563 – 2565 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2558 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้
   • 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 2
   • 2552 - 2557 เลขานุการกรม
   ความรู้ความชำนาญ
   • การกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
   • การบริหารงบชำระหนี้ของรัฐบาลและพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล
   ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
   • กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
   • กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
   • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 สำนักงาน ก.พ.


   นายธีรลักษ์ แสงสนิท
   ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้

   ประวัติการศึกษา
   • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   • ปริญญาโท M.Sc.(Business Administration), Strayer College, U.S.A.
   • ปริญญาโท M.Sc.(Engineering Management), The George Washington University, U.S.A.
   ประวัติการทำงาน
   • 28 มี.ค. 65 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
   • 2563 – 2565 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   • 2558 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้
   • 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 2
   • 2552 - 2557 เลขานุการกรม
   ความรู้ความชำนาญ
   • การกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
   • การบริหารงบชำระหนี้ของรัฐบาลและพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล
   ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
   • กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
   • กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
   • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   ประวัติการฝึกอบรบที่สำคัญ
   • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
   • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 สำนักงาน ก.พ.

    

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล