Public Debt Data

Manage public debt to a reasonable cost under the specified risk framework

   Overview of Public Debt - Domestic and Foreign Debt As of

   ไม่พบข้อมูล

   Overview of Public Debt - Domestic and Foreign Debt

   Unit : Million baht
   Download Data : Excel CSV RDF
   As of March Year 2022 External Domestic Total
   Government Debt 131,989.64 8,682,555.32 8,814,544.96
   Non-Financial SOEs Debt 46,052.62 830,402.07 876,454.69
   Financial SOEs Debt (Guaranteed) 62.97 253,882.62 253,945.59
   Financial Institution Development Fund 0.00 0.00 0.00
   Other Government Agencies Debt 0.00 7,017.49 7,017.49
   Total 178,105.23 9,773,857.50 9,951,962.73
   ไม่พบข้อมูล

    

    

    

   Responsible man
   1. Miss Chotika Uesampantakit Economist, Practitioner Level (Tel) : 02 265 8050 Ext. 5522
   2. Mr. Pakkawat Atipakkul Economist, Practitioner Level (Tel) : 02 265 8050 Ext. 5520

    

   เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล