หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน) - การเบิกจ่าย (หนี้ในประเทศและต่างประเทศ)

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน ก.พ. ถึง ก.พ. ปี 2563 ก.พ. 2563
   จำนวนเงิน
   1. หนี้ในประเทศ 12,676.04
   2. หนี้ต่างประเทศ 0.00
   รวม 12,676.04
   ณ เดือน ก.พ. ถึง ก.พ. ปี 2563
   1. หนี้ในประเทศ
   2. หนี้ต่างประเทศ
   รวม
   ก.พ. 2563
   จำนวนเงิน
   12,676.04
   0.00
   12,676.04

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205