หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานรัฐ - ข้อมูลค้ำประกัน

   (หน่วย : ล้านบาท)
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ม.ค. ถึง ต.ค. ปี 2561 ส.ค. 2561 ก.ค. 2561 มิ.ย. 2561 พ.ค. 2561 เม.ย. 2561 มี.ค. 2561 ก.พ. 2561 ม.ค. 2561
   1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2. หนื้หน่วยงานอื่นของรัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205