แบบสำรวจการให้บริการด้านข้อมูลเว็บไซต์

เรื่อง การให้บริการด้านข้อมูลเว็บไซต์ (www.pdmo.go.th) ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

 

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (www.pdmo.go.th) ของ สบน. โดยผลการสำรวจจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สบน. ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการประมวลเสนอให้ผู้บริหารในภาพรวม ทั้งนี้ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

; ;

เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล