โครงการลงทุนภาครัฐ

บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  << คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

      รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Report)

      รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Report)