แผนการบริหารหนี้สาธารณะและรายงาน

ดําเนินการบริหารหนี้สาธารณะตามกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

ด้วยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

      แผนและผลการกู้ใหม่และการบริหารหนี้ของรัฐบาล

      ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ข้อมูล ณ เดือน

        (หน่วย : ล้านบาท)