ข้อมูลหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

   ข้อมูลที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน ม.ค. ถึง ม.ค. ปี 2562 ม.ค. 2562
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   1. บริษัท บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) 0.00 0.00
   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) 2,788.54 0.00
   3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) 16,349.86 34,128.74
   4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 86,600.00 0.00
   5. ธนาคารออมสิน (GSB) 50,000.00 0.00
   6. ธนาคารทหารไทย (TMB)** 0.00 0.00
   7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 0.00 29,736.16
   8. บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) 0.00 0.00
   9. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) 0.00 0.00
   10. สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN) 0.00 0.00
   11. บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM) 0.00 0.00
   12. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) 237,554.35 0.00
   13. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 16,082.46 0.00
   14. บริษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC) 6,057.83 0.00
   15. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) 58,456.24 0.00
   16. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 877.16 0.00
   รวม 474,766.44 63,864.90
   อัตราแลกเปลี่ยน 31.41 31.41
   ณ เดือน ม.ค. ถึง ม.ค. ปี 2562
   1. บริษัท บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC)
   2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)
   3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
   4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
   5. ธนาคารออมสิน (GSB)
   6. ธนาคารทหารไทย (TMB)**
   7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
   8. บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC)
   9. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL)
   10. สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)
   11. บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM)
   12. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)
   13. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
   14. บริษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)
   15. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM)
   16. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)
   รวม
   อัตราแลกเปลี่ยน
   ม.ค. 2562
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   0.00 0.00
   2,788.54 0.00
   16,349.86 34,128.74
   86,600.00 0.00
   50,000.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 29,736.16
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   0.00 0.00
   237,554.35 0.00
   16,082.46 0.00
   6,057.83 0.00
   58,456.24 0.00
   877.16 0.00
   474,766.44 63,864.90
   31.41 31.41
   หมายเหตุ :
   ** เป็นหนี้เดิมของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ควบรวมกับธนาคารทหารไทย จำกัด และกระทรวงการคลังยังมีภาระค้ำประกันหนี้บางส่วนอยู่ ดังนั้น จึงยังคงรวมภาระหนี้ในส่วนที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไว้
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205