หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ต่างประเทศจำแนกตามแหล่งเงินกู้

   หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 มี.ค. 2564
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 1,518.47
   1.1 ธนาคารโลก (IBRD) 791.50
   1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 726.97
   2. รัฐบาลต่างประเทศ 1,695.63
   2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) 0.00
   2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 1,691.11
   2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) 0.00
   2.4 อื่นๆ 4.52
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 0.00
   3.1 Syndication (Including swap agreement) 0.00
   3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN 0.00
   3.3 Finance Lease 0.00
   3.4 European Commercial Paper 0.00
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก 0.00
   4.1 Supplier Credit 0.00
   4.2 Buyer Credit 0.00
   4.3 Bank Credit 0.00
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ 0.00
   รวม 3,214.10
   หมายเหตุ
   ณ เดือน มี.ค. ถึง มี.ค. ปี 2564
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
   1.1 ธนาคารโลก (IBRD)
   1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB)
   2. รัฐบาลต่างประเทศ
   2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID)
   2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
   2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)
   2.4 อื่นๆ
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ
   3.1 Syndication (Including swap agreement)
   3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN
   3.3 Finance Lease
   3.4 European Commercial Paper
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก
   4.1 Supplier Credit
   4.2 Buyer Credit
   4.3 Bank Credit
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ
   รวม
   มี.ค. 2564
   1,518.47
   791.50
   726.97
   1,695.63
   0.00
   1,691.11
   0.00
   4.52
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   3,214.10
   หมายเหตุ
   ไม่พบข้อมูล

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวซอฟียะห์ หะยีหามะ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520
   2. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205

   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล