หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - การเบิกจ่าย (หนี้ในประเทศและต่างประเทศ)

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ปี 2562 ต.ค. 2562
   จำนวนเงิน
   1. หนี้ในประเทศ 1,850.00
   2. หนี้ต่างประเทศ 0.00
   รวม 1,850.00
   ณ เดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ปี 2562
   1. หนี้ในประเทศ
   2. หนี้ต่างประเทศ
   รวม
   ต.ค. 2562
   จำนวนเงิน
   1,850.00
   0.00
   1,850.00

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

   นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205