หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - การเบิกจ่าย (หนี้ในประเทศและต่างประเทศ)

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน พ.ย. ถึง พ.ย. ปี 2562 พ.ย. 2562
   จำนวนเงิน
   1. หนี้ในประเทศ 1,250.00
   2. หนี้ต่างประเทศ 0.00
   รวม 1,250.00
   ณ เดือน พ.ย. ถึง พ.ย. ปี 2562
   1. หนี้ในประเทศ
   2. หนี้ต่างประเทศ
   รวม
   พ.ย. 2562
   จำนวนเงิน
   1,250.00
   0.00
   1,250.00

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205