หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ต่างประเทศ (ตามแหล่งเงินกู้)

   หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV RDF
   ณ เดือน พ.ค. ถึง พ.ค. ปี 2563 พ.ค. 2563
   จำนวนเงิน
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 0.00
   ธนาคารโลก (IBRD) 0.00
   ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 0.00
   2. รัฐบาลต่างประเทศ 1,354.58
   รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) 0.00
   องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 1,342.44
   สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) 12.14
   อื่นๆ 0.00
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ 0.00
   Syndication (Including swap agreement) 0.00
   Bonds, Notes, MTN, FRN 0.00
   Finance Lease 0.00
   European Commercial Paper 0.00
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing) 0.00
   Supplier Credit 0.00
   Buyer Credit 0.00
   Bank Credit 0.00
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ 0.00
   รวม 1,354.58
   ณ เดือน พ.ค. ถึง พ.ค. ปี 2563
   1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
   ธนาคารโลก (IBRD)
   ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB)
   2. รัฐบาลต่างประเทศ
   รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID)
   องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
   สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)
   อื่นๆ
   3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ
   Syndication (Including swap agreement)
   Bonds, Notes, MTN, FRN
   Finance Lease
   European Commercial Paper
   4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing)
   Supplier Credit
   Buyer Credit
   Bank Credit
   5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ
   รวม
   พ.ค. 2563
   จำนวนเงิน
   0.00
   0.00
   0.00
   1,354.58
   0.00
   1,342.44
   12.14
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   0.00
   1,354.58
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวนัสรียา อิแอ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520

   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร์ เศรษฐกรชำนาญการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205